Lemos_Barbara_00027

Barbara Lemos, TK Teacher

Email Mrs. Lemos

(916) 781-2986